Ondernemingsgegevens

Tinne Van Opstal
Hair Evolution BV
Ring 8/001, 2200 Noorderwijk
welkom@hair-evolution.be
014/892881
BE0780.886.523
Natuurlijk Persoon (NP)

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Hair Evolution BV, een NP met maatschappelijke zetel te Ring8 /001
2200 Noorderwijk BTW BE0780.886.523, RPR Turnhout (hierna ‘Hair Evolution BV‘) biedt haar
klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die
geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van
een bestelling via de webwinkel van Hair Evolution BV moet de Klant deze Voorwaarden
uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden,
met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden
uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Hair Evolution BV aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door
de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart
vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De
bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn
in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie
onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in
het aanbod binden Hair Evolution BV niet. Hair Evolution BV is wat de juistheid en volledigheid van
de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Hair Evolution BV is in
geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid,
leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met
onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of
ingetrokken door Hair Evolution BV. Hair Evolution BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft
of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via bancontact
• via kbc betaalknop
• via belfius betaalknop
• via vooraf overmaken
• via betalen bij bezorging
Hair Evolution BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van
de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Binnen een straal van 10 km rond Noorderwijk gratis geleverd aan huis. Voor bestellingen buiten
deze zone doen wij beroep op Bpost.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.
De levering gebeurt door eigen levering of Bpost.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de
woonplaats van de Klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere
tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Hair Evolution BV.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem
aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de

Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Hair Evolution BV was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve
eigendom van Hair Evolution BV.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Hair Evolution BV
te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument
artikelen online aankopen bij Hair Evolution BV.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van
redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de
Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Hair Evolution BV – Ring 8/001, 2200
Noorderwijk – welkom@hair-evolution.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk
per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De
Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is
hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening
van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de
dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Hair Evolution BV heeft
meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Hair Evolution BV – ring 8/001, 2200 Noorderwijk.
De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is
verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen, 4,50 EUR komen voor rekening van de
Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt
Hair Evolution BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te
eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de
goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking
van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren,
gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Hair Evolution BV alle tot op dat moment van de
Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen
binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Hair Evolution BV op de hoogte is gesteld van de
beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan
Hair Evolution BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of
totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerst valt.
Hair Evolution BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de
oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd;
in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
• de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop Hair Evolution BV geen invloed heeft en die zich
binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor
een specifieke persoon bestemd zijn;
• de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
• de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om
redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is
verbroken;
• de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met
andere producten;
• overeenkomsten waarbij de Klant Hair Evolution BV specifiek verzocht heeft hem te bezoeken

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij
verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke
garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat
deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant
contact op te nemen met de Hair Evolution BV klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te
bezorgen aan Hair Evolution BV.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Hair Evolution BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder
geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te
worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten
gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel
waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding,
aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander
abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop,
desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs
door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Hair Evolution BV is bereikbaar op het telefoonnummer +3214892881
Hair Evolution BV, via e-mail op welkom@hair-evolution.be of per post op het volgende adres
Hair Evolution BV. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Hair Evolution BV beschikt, is de Klant
ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en
zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.
Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling
verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Hair Evolution BV zich het recht voor de niet (volledig)
betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Hair Evolution BV respecteert de Belgische wet van 8
december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de
persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende
doeleinden: bv. de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling,
versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en
ondertekende aanvraag aan Hair Evolution BV – Ring 8/001, 2200 Noorderwijk gratis de
schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de
gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het
gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Hair Evolution BV – Ring 8/001, 2200 Noorderwijk of welkom@hair-evolution.be.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren
of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het
gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Hair Evolution BV heeft dus
geen toegang tot uw paswoord.
Hair Evolution BV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke
pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Hair Evolution BV.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies
kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.
Hair Evolution BV:
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die
tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de
vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de
gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden,
bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics.
Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan
gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het
verder surfen op de website echter niet verhindert].
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw
harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-
functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op
geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen
aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Hair Evolution BV om één van de in deze Voorwaarden
opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien
worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten
aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen
wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Hair Evolution BV. Ingeval van tegenstrijdigheid,
primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen
dienen.
Hair Evolution BV heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie
van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via
http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 16: Afspraken

Afspraken worden gemaakt via salonkee (beschikbaar op onze website) of telefonisch.
Gemaakte afspraken kunnen steeds kosteloos worden gewijzigd 3u op voorhand, via telefoon of
Salonkee.
Bij het niet nakomen van een ingeboekte afspraak zonder voorafgaande verwittiging, is Hair Evolution BV gerechtigd om administratieve kosten in rekening te brengen t.w.v. 50% van de waarde
van de ingeplande behandeling.
Bij herhaaldelijk niet komen opdagen voorziet Hair Evolution BV zich het recht om de betrokken
klant in de toekomst te weigeren.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal
privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.